על הוועדה

הוועדה מקומית לתכנון ובנייה מופקדת על הסדרת הפעילות של תכנון, בניה ושימוש במבנים וקרקעות בהתאם לחוק התכנון והבניה במרחב השיפוט של הרשות. 
הוועדה פועלת על פי חוק וחוקי עזר של מועצה מקומית מצפה רמון ועל פי חוות דעת והנחיות היועץ המשפטי המגבה את הוועדה בהחלטותיה ובשיקוליה.
בקשה להיתר בניה הינה בקשה לקבלת אישור עבור ביצוע עבודה בקרקע ובבניין.

 

חברי הוועדה: 

רוני מרום - יו"ר הוועדה המקומית
אפי צוהר - חבר וועדה
יוסי דאדון  - חבר וועדה
ליזט סבג - חבר וועדה
מיכאל אלחזוב - חבר וועדה
גיורא בן משי - חבר וועדה

 

בעלי תפקידים בוועדה:

פזית שאולי - מהנדסת הוועדה
עו"ד ליזה פודנייצקי - יועצת משפטית
מרינה אידלשטיין  - מנהלת ועדה מקומית
דוד שטרק - מבקר המועצה