טפסים ונהלים

רוצה לבנות - מה לעשות? רישוי בניה ב-5 צעדים

 

הנחיות למידע להיתר

מידע כללי לתיק מידע להיתר

טופס בקשה לתשלום עבור תיק מידע להיתר

תנאי סף להגשת בקשה למידע במערכת רישוי זמין

הנחיות להכנת מפת מדידה עפ"י מפ"י

דוגמא לאופן עריכת מפת מדידה

הנחיות להכנת מפה מצבית עפ"י התאגיד

בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה

 

הנחיות

הנחיות לפרסום הקלה או שימוש חורג

הנחיות לבריכת שחיה פרטית

הנחיות להגשת בקשה מקוונת במערכת פיקוד העורף

הנחיות להגשת בקשה מקוונת לפטור ממרחב מוגן

הנחיות לשילוב דרישות נגישות

הנחיות לתכנון תאורה

הנחיות להפקת נסח טאבו מאתר משרד המשפטים

הנחיות להפקת דף מידע תכנוני כללי

הנחיות לחידוש בקשות ישנות

הליך רישוי בדרך מקוצרת

הנחיות סימון אמצעי בטיחות אש בתכניות בתים פרטיים

הנחיות לקבלני בנייה - היחידה סביבתית מצפה רמון

נוהל חידוש היתר בניה

הנחיות מנהל התכנון לביצוע חישוב שטחים על ידי רובוט

 

טפסים לבקשה להיתר

 

הוכחת בעלות לזכויות בנכס

טופס להגשת חישובים סטטיים

טופס הטמנת פסולת נספח ג - 10א

טופס ייפוי כוח להיתר בניה

טופס הצהרת שכן לצורך בקשת היתר / בקשה לפטור

תצהיר מהנדס על יציבות מבנה קיים - היתר בדיעבד או תוספת בניה

נספח א - הסרת אחריות - החלפת בעל מקצוע

נספח ב -החלפת בעל מקצוע

נספח ג - הסכמה לשמש כבעל מקצוע

תצהיר כיבוי אש - הצהרת עורך בקשה משני - תחום בטיחות אש

 

פטור מהיתר

תקנות פטור מהיתר - נוסח חתום ע"י השר

טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר

הבית האינטראקטיבי – פירוט העבודות הפטורות מהיתר

הנחיות מרחביות - עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

 

בקשה להעברת זכויות בנכס / רישום זכויות בנכס

הנחיות להגשת בקשה להעברת זכויות בנכס

טופס פתיחת בקשה להעברת זכויות בנכס

 

בניה ירוקה

המדריך לשיפוץ ירוק

מפרט טכני לגופי תאורה מבוססי LED לתאורת כבישים, רחובות ושצ"פ

תכנון שכונות ופרויקטים חדשים

 

הסדרת חדרי אירוח

הצהרה בדבר סגירת יחידות אירוח