על הוועדה

הוועדה מקומית לתכנון ובנייה מופקדת על הסדרת הפעילות של תכנון, בניה ושימוש במבנים וקרקעות בהתאם לחוק התכנון והבניה במרחב השיפוט של הרשות. 
הוועדה פועלת על פי חוק וחוקי עזר של מועצה מקומית מצפה רמון ועל פי חוות דעת והנחיות היועץ המשפטי המגבה את הוועדה בהחלטותיה ובשיקוליה.
בקשה להיתר בניה הינה בקשה לקבלת אישור עבור ביצוע עבודה בקרקע ובבניין.

 

חברי הוועדה: 

מר רוני מרום - יו"ר הוועדה
מר מיכאל אלחזוב - מ"מ וסגן ראש המועצה
גב' אורנה דותן - חברת הוועדה
מר נחום טבסקי - חבר הוועדה
גב' עליזה כהן - חברת הוועדה
מר מוטי יעקבי - חבר הוועדה
מר רוני מרום - חבר הוועדה

 

בעלי תפקידים במועצה:

מר גלעד חזן - מהנדס המועצה
עו"ד חן אביטן - יועץ משפטי
גב' טטיאנה קוסיטיריה - רכזת הועדה