טפסים ונהלים

רוצה לבנות - מה לעשות? רישוי בניה ב-5 צעדים

טופס בקשה לתשלום עבור דף מידע תכנוני כללי - לא להיתר

תנאי סף לפתיחת תיק בקשה להיתר בניה  

 

הנחיות למידע להיתר

הוראות מעבר
מידע כללי לתיק מידע להיתר
טופס בקשה לתשלום עבור תיק מידע להיתר
תנאי סף להגשת בקשה למידע במערכת רישוי זמין
הנחיות להכנת מפת מדידה עפ"י מפ"י
הנחיות להכנת מפה מצבית עפ"י התאגיד
בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה

 

הנחיות

הנחיות להכנת מפת מדידה עפ"י מפ"י
הנחיות לפרסום הקלה או שימוש חורג
מדריך להגשת בקשה לשימוש חורג
תנאי סף לפתיחת תיק בקשה לשימוש חורג
הנחיות לבריכת שחיה פרטית

 

מסמכי מדיניות

הנחיות לחידוש בקשות ישנות
מדיניות אכיפה
מדיניות לגבי מבנים קיימים רובע דרכי הבשמים

 

טפסים לבקשה להיתר

הוכחת בעלות לזכויות בנכס
הצהרה על כמות פסולת בניין (טופס א')
הגשת חישובים סטטיים (טופס ג')
תצהיר מתכנן השלד (טופס ד')
טופס הצהרת מהנדס על יציבות מבנה קיים
התחייבות להעסקת קבלן רשום (טופס ה')
בקשה לשימוש חורג (טופס ו')
טופס להטמנת פסולת מסוכנת
טופס ייפוי כוח להיתר בניה
טופס בקשה לפטור ממחד חדש (טופס ב')
טפסים למהלך וסיום הבניה
טופס הצהרת שכן לצורך בקשת היתר / בקשה לפטור

 

פטור מהיתר

תקנות פטור מהיתר - נוסח חתום ע"י השר
טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר
בקשה לפטור מהחובה להקים מקלט ו\או להגדיל מקלט קיים
טופס הצהרת שכן לבקשה להיתר בניה/בקשה לפטור

 

בקשה מצומצמת

הנחיות להגשת בקשה לעבודה מצוצמצת
בקשה להיתר לעבודה מצומצמת

 

בניה ירוקה

המדריך לשיפוץ ירוק
מפרט טכני לגופי תאורה מבוססי LED לתאורת כבישים, רחובות ושצ"פ
תכנון שכונות ופרויקטים חדשים